Arogana le tsala ya gago ya Moruti

BUILD 2021

Bokopano jwa dichaba jwa baeteledipele ba dikereke ka maranyane

A re a kgathala ka seemo sa kereke tsatsing jeno? A re kgathala ka batho ba Modimo le ka  kgolo ya bone ya semowa? A re eletsa go aga mo molaetseng o ba aposetolo ba kereke ya ntlha ba neng ba o rera?

Bokopano jo ke jwa Baruti le baeteledipele ba dikereke, go ba thusa go direla Jeso sentle, mo boammaruring jwa Lefoko la Modimo, le ka nonofo ya Mowa o Boitshepho. Mohumagadi wa gago o lalediwa go tsenelela bokopano le wena! Mowa wa Modimo o batla banna mo malatsing a a bofelo, ba Modimo a ba kgethileng mo lefatsheng ka bophara, go diriswa ke ene mo tirong e e kgolo ya go aga Kereke ya ga Jeso Keresete.

Sebui

Moruti Miki Hardy

Miki Hardy o kopane le Jeso mme a tsalwa sesha ka ngwaga wa 1977. Morago ga hoo, o ne a simolola go ikutlwela pitso ya Modimo mo botshelong jwa gagwe ya go mo direla. O ne a fudugela kwa Aferika Borwa kwa a neng a tsena sekolo sa boruti teng, mme yare fa a sale koo, a amogela diporofeto tse dintsi ka banna ba Modimo, ba ba farologanyeng, ba ebileng a ne a sa ba itse, go rurifatsa pitso e a neng a ikutlwela go tsweng tshokologong ya gagwe.

Morago ga lebakanyana, o ne a ralala dinako tse di bokete thata mo bodireding  le mo botshelong jwa gagwe. Mo nakong eo, Modimo o ne a bereka thata mo pelong ya gagwe mme a mo senolela molaetsa wa Mokgoro wa ga Jeso Keresete. 

Molaetsa o, o ne wa seka wa tlogela pelo ya gagwe, mme yare ka 2001, ga thamiwa CTMI ( Church Team Ministries International), mokgatho wa sekeresete o maikaelelo a one eleng go nonotsha baeteledipele le dikereke mo Aferika le go feta ka molaetsa wa seaposetoloi wa mokgoro. Go fitlhelela ponelo pele e, CTMI e dira makopano le ditiragalo tse di farologanyeng, e gasa melaetsa mo tshupa ditshwantshong, seromamowa, maranyane a a farologanyeng a kgaso ya dikgang, mo Aferika le lefatshe ka bophara.

CTMI ke mokgatho wa botsalano wa sekeresete, o o tlhamilweng ka ngwaga wa  2001 ke setlhopha sa baeteledipele go tsweng mafatsheng a farologanyeng, ba kopanngwa ke molaetsa wa mokgoro le tiro ya Modimo mo matshelong a bone. Ponelopele ya CTMI ke go thusa le go nonotsha baeteledipele le dikereke ka molaetsa wa Mokgoro wa seaposetoloi mo Aferika le goeng pele. www.ctmi.org