Share with a Pastor friend

BUILD 2021

Musangano weVatungamiri Pasi Rose PaInternet

Tinehanya nemamiriro akaita kereke nhasi here? Tinehanya here nevanhu vaMwari  nemakuriro avo mumweya? Tine chishuviro chekuvaka pamusoro pemharidzo dzakaparidzwa nevapositora vekutanga here?

Musangano uno ndewe vafundisi nevatungamiri, kuti vashongedzwe vakwanise kushumira Jesu zvirinani nuchokwadi cheshoko raMwari uye kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene. Mudzimai wengu anokokwa kupinda mumusangano uno nemi. Mweya waMwari urikutsvaga varume mumazuva ekupedzesera, avo vakasarudzwa naMwari pachezvake kubva mativi ose enyika kuti vabatirane naye mubasa guru rekuvaka kereke yaJesu Christu.

Mushumiri

Mufundisi Miki Hardy

Miki Hardy met Jesus and was born again in 1977. Very quickly he began to feel God’s call to serve Him on his life. Moving to South Africa, he attended Bible School where he received many prophecies from the Lord through various men of God whom he did not know personally, confirming the call he had felt since his conversion.

After a period, he went through a very difficult time in his ministry and his personal life. During this time, the Lord dealt deeply with his heart and revealed to him the message of the cross of Jesus Christ.

This message did not leave his heart, and in 2001, it led to the forming of CTMI (Church Team Ministries International), a Christian organisation which aims to equip and strengthen leaders and churches in Africa and beyond, through the apostolic message of the cross. To accomplish this vision, CTMI organises conferences and events, broadcasts its messages on TV, radio, internet, and other media platforms in Africa, and in the rest of the world.

ORGANISER

CTMI is an informal Christian network, formed in 2001 by a team of church leaders from different countries, who are united by the message of the cross and God’s work in their lives. The vision of CTMI is for leaders and churches in Africa and beyond to be equipped and strengthened with the apostolic message of the cross. www.ctmi.org