Yabelana lomgane wakho onguMfundisi

ASAKHE 2021

Umhlangano Wabakhokheli Bamabandla kuInternet

Kambe siyakhathalela yini isimo seBandla namhlanje? Siyazidla yini enhliziweni zethu ngabantu baka Nkulunkulu lango kukhula kwabo emoyeni ? Siyafisa yini ukwakhela kuntshumayelo eyamaphostoli akuqala?

Lumhlangano ngowabafundisi labakhokheli bamabandla, ukubahlomisa ekukhonzeni uJesu ngcono, eqinisweni kweLizwi lika Nkulunkulu , langamandla kaMoya Oyingcwele. Umkakho unxusiwe emhlanganweni kanye lawe. UMoya kaNkulunkulu udinga amadoda ngensuku zokucina, uNkulunkulu ngokwakhe owakhethileyo emagumeni omhlaba, ekuhlanganela kanye laye emsebenzini omuhle wokwakha iBandla likaJesu Kristu.

Umtshumayeli

UMfundisi uMiki Hardy

UMiki Hardy wahlangana loJesu ngo 1977 , wahle wazalwa ngokutsha. Masinyane nje wahle wezwa ubizo likaNkulunkulu empilweni yakhe, ukuthi amkhonze. Wasuka waya eSouth Africa, wangena eBible School, lapho atholakhona amaphorofesi amanengi evela eNkosini, ngenceku zeNkosi ayengazazi, lokhu kwaqinisa kakhulu ubizo aluzwayo esanda kusindiswa.

Ngemva kwesikhathi eside, wedlula ebunzimeni kumsebenzi wenkonzo lasempilweni yakhe. Ngalesi isikhathi , iNkosi yasebenza ngokujulileyo enhlizweni yakhe, yamambulela intshumayelo yesiphambano sikaJesu uKristu.

Lintshumayelo ayisasukanga enhlizweni yakhe, ngo 2001, yakhokhelela ekubumbeni inhlanganiso yeCTMI(Church Team Ministries International) inhlanganiso yesiKristu elenjongo yokuhlomisa lokuqinisa abakhokheli lamabandla kuzwekazi leAfrica lakwamanye amazwe ngentshumayelo yamaphostoli yesiphambano. Ukuze igcwalise lumbono, iCTMI iqoqa imihlangano, lezinkonzo, ibisisakaza lezintshumayelo kuTV, Internet, Radio lakwamanye amagagasi omsakazo, kuzwekazi leAfrica lakwezinye indawo zemhlabeni.

CTMI yinhlanganiso yaKristu, eyabunjwa ngo 2001 liqembu labakhokheli bamabandla abavela ehlukeneyo, ababunjaniswe yintshumayelo yesiphambano langomsebenzi kaNkulunkulu enhlizweni zabo. Umbono weCTMI yihlomisa lokuqinisa abakhokheli lamabandla kuzwekazi leAfrica lakwamanye amazwe ngentshumayelo yamaphostoli yesiphambano. www.ctmi.org